ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕ್ರ . ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಡಾ|| ಸಂಗಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ)
ಡಾ|| ರಾಮಲಿಂಗ್ ನಾಟಿಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು (ಜಿಯೋಲಜಿ)
ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವ್ಯೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು (ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ)

ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಅಧಿಸೂಚನೆ

  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ

ಅಧಿಸೂಚನೆ | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    • ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲ

    ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು | ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    • ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲ

    ಗ್ಯಾಲರಿ | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ